Artikelnr: D176681 || EAN-code: 8718485019067
Artikelnr: D176681 || EAN-code : 8718485019067

Caruba Extension Tube Set Nikon Chroom (type II) Z-Mount (voor Nikon Z-mount camera's)

Adviesverkoopprijs incl. BTW:

€149,-

Video

Info

Caruba Extension Tube set Nikon Chroom (type II)
De Caruba Extension Tube set voor Nikon bestaat uit drie tussenringen die afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn, maar ook gecombineerd kunnen worden. De tussenringen hebben geen optische elementen en daardoor is het mogelijk om onderwerpen groter èn van dichterbij in beeld te brengen, zonder dat de kwaliteit van het beeld veranderd. De tussenringen hebben een chromen vatting en zijn compatibel met Nikon F objectieven. Opties zoals de automatische scherpstelling en TTL lichtmeting blijven gewoon werken. Wel is het aan te raden om handmatig scherp te stellen, omdat de scherpte erg nauw luistert.

Ideaal voor macrofotografie
Elk objectief heeft een minimale scherpstelafstand. Als je een extension tube, of zogeheten tussenring, tussen het objectief en de camerabody plaatst, wordt de minimale scherpstelafstand kleiner. Hoe groter de brandpuntsafstand van de tussenring, hoe dichterbij je kunt komen. Dit is perfect voor macrofotografie of voor het maken van bijzondere close-ups.

Hoe werkt een tussenring?
Een tussenring zorgt ervoor dat er een grotere afstand ontstaat tussen de beeldsensor van de camera en de achterste lens van het objectief. Hierdoor wordt de scherpstelafstand van het objectief korter, waardoor het mogelijk wordt dichter op het onderwerp scherp te stellen. Hierdoor wordt het onderwerp groter op de sensor geprojecteerd dan zonder tussenring het geval zou zijn. Een tussenring vergroot dus de eigen vergrotingsfactor van een objectief. Dit kun je met de volgende formule berekenen.

maximale vergrotingsfactor met tussenring = vergrotingsfactor objectief + (mm tussenring / brandpuntsafstand) 

Voorbeelden
Stel je hebt een 85mm objectief met een eigen vergrotingsfactor van 0.13. Met de 12mm tussenring wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt:
maximale vergrotingsfactor met 12mm tussenring = 0.13 + (12 / 85) = 0.13 + 0.14 = 0.22

Met de 20mm tussenring wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt:
maximale vergrotingsfactor met 20mm tussenring = 0.13 + (20 / 85) = 0.13 + 0.24 = 0.37

Met de 36mm tussenring wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt:
maximale vergrotingsfactor met 36mm tussenring = 0.13 + (36 / 85) = 0.13 + 0.42 = 0.55

Je kunt de tussenringen ook combineren, met alle drie de tussenringen wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt:
maximale vergrotingsfactor met 68mm tussenring = 0.13 + (68 / 85) = 0.13 +0.80 = 0.93

Let er wel op dat er bij het gebruik van alle 3 gestapelde tussenringen een lichtverlies optreedt van ongeveer 2 stops!

Kenmerken

 • Set van 2 tussenringen
 • Perfect voor macrofotografie en close-ups
 • Kom dichterbij je onderwerp en leg dit groter vast
 • Verklein de minimale scherpstelafstand van je objectief
 • Automatische scherpstelling en TTL lichtmeting werken
 • Geen verandering in de kwaliteit van je beelden
 • Compatibel met Nikon Z objectieven
 • Chromen vatting
 • 3 Jaar garantie 

In de doos

 • 1 x Extension tube 12mm
 • 1 x Extension tube 20mm
 • 1 x Extension tube 36mm
 • 1 x Lensdoppen

Info

Caruba Bagues allonge Chrome pour Nikon Z-Mount (Type II)
Ce kit de Bagues allonge Caruba pour Nikon Z-Mount permet de réduire la distance de mise au point et de se rapprocher du sujet sans affecter la qualité de l'image. Les options telles que la mise au point automatique et la mesure de la lumière TTL continueront de fonctionner. Cependant, il est conseillé de faire la mise au point manuellement.

Idéal pour la photographie macro
Chaque objectif a une distance minimale de mise au point. Si vous placez une bague allonge entre l'objectif et le boîtier de l'appareil photo, la distance minimale de mise au point sera plus courte. Plus la distance focale de la bague est grande, plus vous pouvez vous rapprocher. Parfait donc pour la macrophotographie.

Caractéristiques

 • Kit de Bagues allonge
 • Parfait pour la macrophotographie et les gros plans
 • Réduisez la distance minimale de mise au point de votre objectif
 • Mise au point automatique et mesure de la lumière TTL
 • Aucun changement dans la qualité de vos images
 • Adapté au monture Nikon Z-Mount
 • Manuel d'utilisation
 • Garantie 3 ans

Video

Info

Caruba Verlängerungsrohrsatz Nikon Chrom (Typ II)
Das Caruba Verlängerungsrohr-Set für Nikon besteht aus drei Verlängerungsrohren, die einzeln, aber auch kombiniert verwendet werden können. Die Verlängerungsrohre haben keine optischen Elemente, wodurch es möglich ist, größere und näher liegende Motive zu fotografieren, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Die Verlängerungsrohre haben eine Chromfassung und sind mit Nikon F-Objektiven kompatibel. Funktionen wie Autofokus und TTL-Belichtungsmessung funktionieren weiterhin wie gewohnt. Es wird jedoch empfohlen, manuell zu fokussieren, da die Schärfe sehr fein ist.

Ideal für Makrofotografie
Jedes Objektiv hat eine Mindestfokussierentfernung. Wenn Sie einen Zwischenring zwischen das Objektiv und das Kameragehäuse schieben, wird die Mindestentfernung kleiner. Je größer die Brennweite des Verlängerungsrohrs ist, desto näher können Sie heran. Dies ist ideal für die Makrofotografie oder für besondere Nahaufnahmen.

Wie funktioniert ein Abstandshalter?
Ein Distanzring vergrößert den Abstand zwischen dem Bildsensor der Kamera und der hinteren Linse des Objektivs. Dadurch verkürzt sich der Fokussierabstand des Objektivs, so dass das Motiv näher herangeholt werden kann. Dadurch wird das Motiv größer auf den Sensor projiziert, als es ohne Abstandsring der Fall wäre. Ein Zwischenring erhöht also den Vergrößerungsfaktor eines Objektivs. Dies kann mit der folgenden Formel berechnet werden.

Maximale Vergrößerung mit Zwischenring = Vergrößerungsfaktor des Objektivs + (mm Zwischenring / Brennweite) 

Beispiele
Angenommen, Sie haben ein 85-mm-Objektiv mit einem Vergrößerungsfaktor von 0,13. Mit dem 12-mm-Ring wird die Vergrößerung des Objektivs wie folgt:
maximale Vergrößerung mit 12-mm-Ring = 0,13 + (12 / 85) = 0,13 + 0,14 = 0,22

Mit dem 20-mm-Zwischenring wird der Vergrößerungsfaktor des Objektivs wie folgt:
Maximale Vergrößerung mit 20-mm-Ring = 0,13 + (20 / 85) = 0,13 + 0,24 = 0,37

Mit dem 36-mm-Zwischenring beträgt das Vergrößerungsverhältnis des Objektivs wie folgt:
maximale Vergrößerung mit 36mm Ring = 0,13 + (36 / 85) = 0,13 + 0,42 = 0,55

Sie können auch die Zwischenringe kombinieren, mit allen drei wird der Vergrößerungsfaktor des Objektivs wie folgt:
maximale Vergrößerung mit 68mm Ring = 0,13 + (68 / 85) = 0,13 + 0,80 = 0,93

Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung aller 3 gestapelten Distanzringe ein Lichtverlust von ca. 2 Blenden entsteht!

Attribute

 • Satz mit 2 Distanzringen
 • Perfekt für Makrofotografie und Nahaufnahmen
 • Gehen Sie näher an Ihr Motiv heran und nehmen Sie es größer auf
 • Verringern Sie den Mindestfokusabstand Ihres Objektivs
 • Autofokus und TTL-Belichtungsmessung funktionieren
 • Keine Veränderung der Qualität Ihrer Bilder
 • Kompatibel mit Nikon Z-Objektiven
 • Chrom-Halterung
 • 3 Jahre Garantie 

Mitgeliefertes Zubehör

 • 1 x Verlängerungsrohr 12mm
 • 1 x Verlängerungsrohr 20mm
 • 1 x Verlängerungsrohr 36mm
 • 1 x Linsendoppen

Video

Info

Caruba Extension Tube set Nikon Chrome (Type II)
The Caruba Extension Tube set for Nikon consists of three extension tubes that can be used separately, or combined. The extension tubes have no optical elements, which makes it possible to photograph subjects larger and from a closer distance, without changing the quality of the image. The extension tubes have a chrome base and are compatible with Nikon F lenses. Features such as auto focus and TTL light metering continue to work as usual. However, manual focusing is recommended, as focus is very tight.

Ideal for macro photography
Every lens has a minimum focusing distance. If you put an extension tube, or so called spacer ring, between the lens and the camera body, the minimum focusing distance becomes smaller. The greater the focal length of the extension tube, the closer you can get. This is perfect for macro photography or for creating special close-ups.

How does a spacer work?
A spacer ring increases the distance between the image sensor of the camera and the rear lens of the lens. This shortens the focusing distance of the lens, making it possible to focus closer on the subject. As a result, the subject is projected onto the sensor larger than it would be without a spacer ring. A spacer ring thus increases the magnification factor of a lens. This can be calculated using the following formula.

Maximum magnification with spacer ring = lens magnification factor + (mm spacer ring / focal length) 

Examples
For example, you have an 85mm lens with a magnification factor of 0.13. With the 12mm ring the magnification of the lens becomes as follows:
maximum magnification with 12mm ring = 0.13 + (12 / 85) = 0.13 + 0.14 = 0.22

With the 20mm spacer ring, the magnification factor of the lens becomes as follows:
Maximum magnification with 20mm ring = 0.13 + (20 / 85) = 0.13 + 0.24 = 0.37

With the 36mm spacer ring, the magnification ratio of the lens is as follows:
maximum magnification with 36mm ring = 0.13 + (36 / 85) = 0.13 + 0.42 = 0.55

You can also combine the spacer rings, with all three the magnification factor of the lens becomes as follows:
maximum magnification with 68mm ring = 0.13 + (68 / 85) = 0.13 + 0.80 = 0.93

Please note that when using all 3 stacked spacer rings there is a loss of light of approximately 2 stops!

Characteristics

 • Set of 2 spacer rings
 • Perfect for macro photography and close-ups
 • Get closer to your subject and capture it larger
 • Reduce the minimum focus distance of your lens
 • Autofocus and TTL light metering function
 • No change in the quality of your images
 • Compatible with Nikon Z lenses
 • Chrome mount
 • 3 year warranty

In the box

 • 1 x Extension tube 12mm
 • 1 x Extension tube 20mm
 • 1 x Extension tube 36mm
 • 1 x Lens cap