1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle met onze onderneming (hierna te noemen: "DisNet B.V.") gesloten overeenkomsten zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede op alle aanbiedingen en offertes. In individuele gevallen nader overeengekomen schriftelijke bedingen prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden voor zij daar van afwijken of deze aanvullen. De Algemene Voorwaarden blijven voor het overige onverkort van kracht. 1.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van contractspartijen wordt door ons niet aanvaard, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke verklaring.

2: AANBIEDINGEN

2.1 Prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend: een offerte is gebaseerd op dagprijzen. In het geval verhogingen daarvan plaatsvinden zijn wij tot het moment van factureren bevoegd deze aan de cliënt door te berekenen. Ten tijde van de facturering zal de op dat moment geldende omrekeningskoers van buitenlandse valuta van kracht zijn. In het geval van prijsverhogingen als in dit artikel bedoeld, zal DisNet B.V. dit direct schriftelijk berichten en heeft de cliënt het recht de overeenkomst binnen een week nadat de prijsverhoging te zijner kennis is gebracht te ontbinden, onder gelijktijdige retournering van alle eventueel al aan hem ter beschikking gestelde materialen, welke in ongeschonden verpakking en staat dienen te verkeren. 2.2 Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of tussenpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien een zodanige bevestiging achterwege blijft, door een tijdsverloop van één week voor wij binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen, zoals uitleveren van materialen en/of producten, de overeenkomst kennelijk hebben geaccepteerd. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van DisNet B.V. gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de cliënt.

3: LEVERTIJDEN / AFLEVERING

3.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient DisNet B.V. daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een termijn van minimaal zes weken wordt gegeven om alsnog te presteren. 3.2 Leveranties boven € 150,00 netto factuurwaarde geschieden binnen Nederland kosteloos; beneden dit bedrag is DisNet B.V. bevoegd € 6,50 kosten door te berekenen. 3.3 DisNet B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door vertraging in de levering mocht ontstaan. 3.4 Bij niet-afnemen van de producten door de cliënt komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening. Zodanige weigering brengt voor DisNet B.V. tevens het recht mee om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 3.5 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd voor zij uitdrukkelijk vooraf zijn overeengekomen en geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. 3.6 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. Indien het product door of namens de cliënt wordt afgehaald: door de inontvangstneming van het product b. Indien het product wordt verzonden, al dan niet door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die vervoerder 3.7 Indien de levering in ontvangst wordt genomen, geldt dit in elk geval als instemming met deze voorwaarden en als orderbevestiging. 3.8 Indien het product niet geleverd kan worden tengevolge van omstandigheden, waarvoor DisNet B.V. niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan door het product ter beschikking van de cliënt te houden, mits zij hiervan binnen 3 werkdagen nadat het product ter verzending gereed is gekomen hiervan kennis heeft gegeven aan de cliënt. 3.9 Indien DisNet B.V. op basis van een wettelijke verplichting, tevens omvattende een verplichting voortvloeiend uit Europese wet- en regelgeving, de geleverde of te leveren producten uit de markt dient te halen (“recall”), dan is de cliënt verplicht hier zonder aanspraak op enige vergoeding zijn volledige medewerking aan te verlenen. De overeenkomst zal in dat geval als ontbonden worden beschouwd.

4: BETALINGEN

4.1 Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen ex magazijn, exclusief Omzetbelasting. Al onze facturen dienen binnen acht dagen na verzending te worden voldaan. Bij overschrijding van die betalingstermijn is de cliënt direct in verzuim en dient deze een vertragingsrente te voldoen van de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2%, onverminderd de door de Wet aan het verzuim van een schuldenaar verbonden gevolgen. Voorts zijn voor rekening van de cliënt alle kosten verbonden aan de invordering van het achterstallige bedrag, daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten berekend naar het rapport Voorwerk II, evenals de totale gerechtelijke kosten, ook indien een eventuele proceskostenvergoeding lager is dan de daadwerkelijke gemaakt kosten. 4.2 De cliënt is niet bevoegd om betaling op te schorten danwel (een deel van de) koopprijs te verrekenen, ook niet indien DisNet B.V. gerechtigd is, haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen haar garantieverplichtingen. 4.3 Door onze cliënten gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de cliënt(e) dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5: AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE

5.1 In het geval de kwaliteit van de producten niet beantwoordt aan hetgeen onze cliënt daaromtrent op grond van de overeenkomst mocht verwachten en dit aan DisNet B.V. valt toe te rekenen, dan heeft de cliënt uitsluitend recht op herlevering van materialen - voor zover wij daartoe althans redelijkerwijze in staat zijn - danwel restitutie van de koopprijs, een en ander naar keuze van de cliënt. Een en ander voor cliënt aan haar meldingsverplichting op grond van artikel 5.6 heeft voldaan. 5.2 Onverminderd de in artikel 5.1 gegeven garantie sluit DisNet B.V. uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid jegens de cliënt uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, en alle indirecte schade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van DisNet B.V.. Indien en voor er op DisNet B.V. enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, met dien verstande dat DisNet B.V. nimmer aansprakelijk is dan voor het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is. 5.3 De cliënt vrijwaart DisNet B.V. voor alle aanspraken ingevolge productaansprakelijkheidwetgeving, danwel aansprakelijkheid ingevolge soortgelijke buitenlandse wetgeving al of niet gebaseerd op de EG-richtlijn inzake productaansprakelijkheid van producten met gebreken, tenzij bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt beslist dat ter zake sprake ter grove schuld of opzet van DisNet B.V., in welk geval de regresregeling van artikel 6:102 BW geldt. 5.4 De cliënt vrijwaart DisNet B.V. voor alle aanspraken ingevolge schending van rechten van intellectuele- en of industriële eigendom, tenzij bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt beslist dat ter zake sprake is van grove schuld of opzet van DisNet B.V., in welk geval de regresregeling van artikel 6:102 BW geldt. De cliënt verbindt zich om binnen 5 werkdagen nadat zij bekend is met een mogelijke schending van rechten van derde dit te melden aan DisNet B.V.. 5.5 De in lid 1 bedoelde garantie geldt, gerekend vanaf datum van aflevering, uitsluitend tegen overlegging van een volledig ingevuld garantiebewijs van DisNet B.V. zomede voor een periode van zes maanden, voor uit bij het product geleverde bescheiden geen langere termijn voortvloeit, doch niet langer dan 12 maanden. Voorts zijn verbruiksartikelen zoals accu’s, batterijen, lampen, chemische producten en lichtgevoelige en magnetische materialen van garantie uitgesloten. 5.6 De cliënt is verplicht de geleverde producten op juiste wijze te behandelen en niet bloot te stellen aan condities als gevolg waarvan mogelijkerwijze schade zou kunnen optreden. Voorts is de cliënt verplicht de producten binnen acht dagen na aflevering te inspecteren op zichtbare gebreken en deze onverwijld te onzer kennis te brengen. Schade die nadien mocht zijn opgetre-den, wordt vermoed door de cliënt veroorzaakt te zijn. 5.7 Voor schade veroorzaakt vanwege door ons ingeschakelde derden of veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel zijn wij nimmer aansprakelijk.

6: OVERMACHT

6.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-toerekenbare oorzaak die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of verhindert. Tot zodanige oorzaak worden onder meer gerekend, staking en uitsluiting, brand, stremming van de aanvoer, breuk van machines, niet beschikbaar zijn van vervoer en voorts iedere andere oorzaak die niet aan onze schuld te wijten is of naar verkeersopvattingen niet voor ons risico komt. 6.2 In het geval van overmacht is DisNet B.V. niet tot het betalen van enige schadevergoeding gehouden. Zowel DisNet B.V. als de cliënt komt in een dergelijke situatie het recht toe de overeenkomst, indien de situatie langer dan 1 maand duurt, te ontbinden. In het geval binnen die termijn alsnog uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, vervalt het recht om op grond van overmacht te ontbinden. 6.3 In geval van ontbinding door DisNet B.V. als bedoeld in lid 2 is de cliënt gehouden de in het kader van de overeenkomst beschikbare producten af te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.

7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De eigendom van de zaken gaat eerst op de cliënt over wanneer deze aan ons al hetgeen ter zake van alle leveranties van zaken, met inbegrip van eventuele rente en kosten, heeft voldaan. Onder dergelijke leveranties vallen ook leveringen van producten krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden. 7.2 De cliënt dient onbetaalde producten op eerste aanmaning terug te zenden. In het geval van niet-betaling door de cliënt zijn wij gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de bedrijven en terreinen van de cliënt alsmede de ter beschikking van de cliënt gestelde zaken - waartoe wij op grond van deze voorwaarden door cliënt vooralsdan onherroepelijk zijn gemachtigd- teneinde deze terug te nemen. 7.3 Indien de cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens DisNet B.V. voldoet, heeft DisNet B.V. het recht om een pandrecht te doen vestigen op alle vorderingen, zowel tegenwoordige als toekomstige, van de cliënt op derden. De cliënt is in verband hiermee gehouden om zijn medewerking te verlenen aan het rechtsgeldig effectueren van bedoeld(e) pandrecht(en) en wel voor rekening van cliënt. In gevallen dat de zaken zich al in de macht van een derde bevinden zal cliënt het pandrecht op de vorderingen vestigen.

8: REPARATIES

8.1 Defecte producten kunnen bij DisNet B.V. dan wel een door haar geautoriseerde derde voor rekening van de cliënt ter reparatie worden aangeboden. DisNet B.V. zal indien daarom bij aanbieding van het artikel wordt verzocht zo spoedig mogelijk na onderzoek van het defect een indicatie over de reparatieprijs evenals de termijn waarbinnen reparatie redelijkerwijs kan plaatsvinden ter kennis van de cliënt brengen. 8.2 De bewaarneming van DisNet B.V. in het kader van reparatieopdrachten geschied voor risico van de cliënt. 8.3 De cliënt is verplicht om gerepareerde producten na één maand van de ter zake door DisNet B.V. gedane kennisgeving af te halen en de reparatieprijs te voldoen. In het geval de cliënt gerepareerde goederen niet afhaalt, is DisNet B.V. gemachtigd om na het verstrijken van een termijn van 12 maanden de producten aan derden ter verkoop aan te bieden en de door DisNet B.V. ten behoeve van de zaak gemaakte kosten op de aan de cliënt af te dragen verkoopprijs te verrekenen. 8.4 Betalingen ter zake van reparaties dienen, in afwijking van het hiervoor onder sub 4.1 gestelde, à contant bij aflevering van de gerepareerde producten te geschieden.

9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Op alle met ons aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bepaling van het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten. 9.2 Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen.