Nº d'article: D43761 || Code EAN: 8718485006999
Nº d'article: D43761 || Code EAN : 8718485006999

Bague de mise au point manuelle Caruba 58-63mm

Prix de vente conseillé, TVA comprise:

€19,95

Info

Caruba Manual Focusing Ring 58-63mm
De Caruba Manual Focusing Ring 58-63mm is een buitengewoon handig hulpmiddel voor het handmatig scherpstellen met een objectief met een diameter van 58 tot 63 millimeter. Er zijn situaties waarbij handmatig scherpstellen de voorkeur heeft boven automatisch scherpstellen, denk hierbij bijvoorbeeld aan macrofotografie, fotograferen tijdens slechte lichtomstandigheden of filmen met een spiegelreflexcamera. 

Geen ruimte voor onnauwkeurigheid
De Caruba Manual Focusing Ring zorgt ervoor dat u comfortabeler en nauwkeuriger kunt scherpstellen. Het geheel bestaat uit een speciale tandwielring met een hendel waarmee u zeer nauwkeurig kunt scherpstellen, veel nauwkeuriger dan het 'normale' handmatige scherpstellen!

Flexibel en praktisch
De Manual Focusing Ring voorziet in soepele en zachte overgangen en is dus zeer handig met een DSLR, maar werkt ook met veel videocamera´s. De 0.8mm tandwielring maakt uw objectief compatibel met de vele follow focus systemen die beschikbaar zijn op de markt. Door het praktische ontwerp is de Manual Focusing Ring snel te monteren, maar ook weer snel te demonteren. U hebt de keuze uit twee hendels; een korte en een lange. Door het lage gewicht en het kleine formaat kan de Focusing Ring altijd gemakkelijk meegenomen worden.

Let op
De millimeteraanduiding slaat op de doorsnede van het objectief, niet op de filtermaat!

Kenmerken

 • Snelle en nauwkeurige handmatige scherpstelling
 • 0.8mm tandwielring geschikt voor follow focus systemen
 • Geschikt voor objectieven met een diameter van 58 tot 63mm
 • Garantie 3 jaar

In de doos

 • 1 x Caruba Manual Focusing Ring 58-63mm

Info

Bague de mise au point manuelle Caruba 58-63mm
La bague de mise au point manuelle Caruba 58-63mm est un outil extrêmement utile pour la mise au point manuelle avec un objectif de 58 à 63 mm de diamètre. Il y a des situations où la mise au point manuelle est préférable à la mise au point automatique, comme la macrophotographie, la prise de vue dans de mauvaises conditions d'éclairage ou le tournage avec un reflex numérique. 

Pas de place pour l'inexactitude
La bague de mise au point manuelle Caruba vous permet de faire la mise au point plus confortablement et plus précisément. Il se compose d'une couronne dentée spéciale avec un levier qui vous permet de faire la mise au point très précisément, beaucoup plus précise que la mise au point manuelle "normale" !

Flexible et pratique
L'anneau de mise au point manuelle offre des transitions douces et douces, ce qui le rend très pratique avec un reflex numérique, mais fonctionne également avec de nombreuses caméras vidéo. La couronne dentée de 0,8 mm rend votre objectif compatible avec les nombreux systèmes de mise au point suivants disponibles sur le marché. La conception pratique rend l'anneau de mise au point manuelle rapide à monter, mais aussi à démonter. Vous avez le choix entre deux leviers, l'un court et l'autre long. Grâce à son faible poids et sa petite taille, l'anneau de mise au point est toujours facile à transporter.

Attention
L'indication en millimètres se réfère au diamètre de l'objectif et non à la taille du filtre ! 

Caractéristique

 • Mise au point manuelle rapide et précise
 • Anneau d'engrenage de 0,8 mm adapté aux systèmes de mise au point suiveuse
 • Convient aux lentilles d'un diamètre de 58 à 63 mm 
 • Garantie 3 ans

Accessoires inclus

 • 1 x Bague de mise au point manuelle Caruba 58-63mm

Info

Caruba manueller Fokussierring 58-63mm
Der Caruba Manuelle Fokussierring 58-63mm ist ein äußerst nützliches Werkzeug für die manuelle Fokussierung mit einem Objektiv mit einem Durchmesser von 58 bis 63 Millimetern. Es gibt Situationen, in denen die manuelle Fokussierung der automatischen Fokussierung vorzuziehen ist, wie z.B. Makroaufnahmen, Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen oder Aufnahmen mit einer Spiegelreflexkamera. 

Kein Platz für Ungenauigkeiten
Der manuelle Fokussierring von Caruba ermöglicht es Ihnen, bequemer und genauer zu fokussieren. Es besteht aus einem speziellen Zahnkranz mit einem Hebel, mit dem Sie sehr genau fokussieren können, viel genauer als mit der "normalen" manuellen Fokussierung!

Flexibel und praktisch
Der manuelle Fokussierring bietet weiche und weiche Übergänge, was ihn sehr praktisch für eine DSLR macht, aber auch für viele Videokameras geeignet ist. Der 0,8 mm Zahnkranz macht Ihr Objektiv kompatibel mit den vielen auf dem Markt erhältlichen Fokussiersystemen. Das praktische Design macht den manuellen Fokussierring schnell montierbar, aber auch schnell demontierbar. Sie können zwischen zwei Hebeln wählen, einem kurzen und einem langen. Durch sein geringes Gewicht und seine geringe Größe ist der Fokussierring immer leicht zu transportieren.

Achtung
Die Millimeterangabe bezieht sich auf den Durchmesser der Linse, nicht auf die Filtergröße! 

Attribute

 • Schnelle und genaue manuelle Fokussierung
 • 0,8 mm Zahnkranz geeignet für folgende Fokussiersysteme
 • Geeignet für Objektive mit einem Durchmesser von 58 bis 63 mm. 
 • Garantie 3 jahre

Mitgeliefertes Zubehör

 • 1 x Caruba manueller Fokussierring 58-63mm

Info

Caruba Manual Focusing Ring 58-63mm
The Caruba Manual Focusing Ring 58-63mm is an extremely useful tool for manual focusing with a lens with a diameter of 58 to 63 millimeters. There are situations where manual focusing is preferable to automatic focusing, such as macro photography, shooting in poor lighting conditions or filming with an SLR. 

No room for inaccuracy
The Caruba Manual Focusing Ring allows you to focus more comfortably and accurately. It consists of a special gear ring with a lever that allows you to focus very accurately, much more accurate than 'normal' manual focusing!

Flexible and practical
The Manual Focusing Ring provides smooth and soft transitions, making it very handy with a DSLR, but also works with many video cameras. The 0.8mm gear ring makes your lens compatible with the many follow focus systems available on the market. The practical design makes the Manual Focusing Ring quick to assemble, but also quick to disassemble. You can choose between two levers; one short and one long. Due to its low weight and small size, the Focusing Ring is always easy to carry.

Attention
The millimetre indication refers to the diameter of the lens, not to the filter size! 

Characteristics

 • Fast and accurate manual focusing
 • 0.8mm gear ring suitable for follow focus systems
 • Suitable for lenses with a diameter of 58 to 63mm 
 • Warranty 3 years

In the box

 • 1 x Caruba Manual Focusing Ring 58-63mm